Jingwei Garden

JinWei-AxoView

1,000 acre infill next to Shanghi University